Miki van Zwanenberg

Ochre Pits

Ochre Pits

100cm x 100cm
oil on canvas